Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

6833 62ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabirke birke
4417 a969

beliebellicose:

forgotten place

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablackiris blackiris
6065 2436
Reposted fromlaters laters viablackiris blackiris
Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. 
To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
0798 5302 500
Tags: art ctrl del

December 28 2017

December 27 2017

To nie mogło się udać, ale próbowaliśmy dalej, bo jesteśmy debilami.
— Jackass
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vianosmile nosmile
Zostawmy te przedziwne sprawy w nadziei, że wszystko jakoś się ułoży za te, powiedzmy, trzysta lat.
— Tove Jansson

December 03 2017

Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
1367 21e8
the upside down
Dawn brings spirit...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl